Algemene Voorwaarden Kattentrimsalon Cherinda

De behandeling van de kat gebeurt bij de klant thuis, tenzij anders afgesproken. Indien de kat een medische aandoening heeft, dient dit door de klant vooraf kenbaar gemaakt te worden. Vanaf het moment dat een overeenkomst schriftelijk of mondeling is aangegaan, is deze bindend. Er kunnen extra kosten in rekening gebracht worden indien tijdens de behandeling blijkt dat de vacht niet binnen de afgesproken tijd behandeld kan worden of dat de conditie van de vacht slechter is dan bij eerste inspectie is gebleken. Bij het afzeggen van een afspraak op het laatste moment, ben ik genoodzaakt om een (deel) van de kosten in rekening te brengen. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor de afspraak reken ik 50% van de geldende prijs. Bij annulering korter dan 24 uur voor de afspraak reken ik 100% van de geldende prijs. In bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Kattentrimsalon Cherinda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, waarvan de oorzaak niet direct is toe te wijzen aan de gerelateerde werkzaamheden die verricht zijn door Kattentrimsalon Cherinda. Te allen tijdens is alle aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de kosten die door een dierenarts in rekening zijn gebracht. Garantie is beperkt tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nooit meer zijn dan het opnieuw verrichten van de werkzaamheden die ondeugdelijk zijn verricht.Wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt gestaakt, dan wordt deze opgeschort zolang door overmacht de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.